depilconcept.sk

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


1. Správcom osobných údajov je spoločnosť Depil Czechoslovakia s.r.o. – MASTER FRANCHISOR siete
DepilConcept (ďalej len „Správca“) so sídlom Námestie osloboditeľov 3784/3B, 04001 Košice, Slovensko, IČO: 53235436,
IČ DPH: 2121332466 zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 49902/V
2. Správcu môžete kontaktovať elektronicky prostredníctvom adresy: info@depilconcept.sk , alebo
korešpondenciou na adrese sídla spoločnosti
3. Vaše osobné údaje budú spracovávané v súlade s článkom 6 a 7 nariadenia európskeho parlamentu a rady
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.


ÚČEL A ZÁKLAD SPRACOVANIA ÚDAJOV

ZAUJALI VÁS NAŠE ZĽAVY ?

 • Osobné údaje od vás zhromažďujeme za účelom poskytnutia zľavy priamo vám.
 • Osobné údaje sa spracúvajú s cieľom poskytnúť Vám výhody našich zliav a propagácií.
 • Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas s poskytnutím vašich kontaktných údajov (meno, e-mail, telefónne číslo). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním.
 • Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ich poskytnutie je nevyhnutné na získanie zľavy.
 • Odmietnutie poskytnutia osobných údajov bude mať za následok nemožnosť získania zliav a využitia akcií.

ZAUJAL VÁS NÁŠ INFORMAČNÝ BULLETIN ?

 • Vaše osobné údaje sú spracovávané za účelom posielania informačného bulletinu.
 • Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov je váš súhlas s poskytnutím poskytnutej emailovej adresy a potvrdením vašej vôle dostávať informačný bulletin ( článok 6 ods. 1 písm. A ) GDPR).
 • Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním.
 • Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ich poskytnutie je nevyhnutné pre zasielanie noviniek.
 • Odmietnutie poskytnutia osobných údajov bude mať za následok nemožnosť zasielania noviniek.

CHCETE SA STAŤ NOVÝM FRANŠÍZANTOM ?

 • Ak s nami chcete spolupracovať ako franšízant, údaje, ktoré o vás spracovávame, sú kontaktné údaje a údaje vyplývajúce z vašej správy. Tieto údaje sme získali priamo od vás.
 • Vaše osobné údaje sú spracovávané za účelom realizácie nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v poskytnutí služby vašej strane a prípadnom zodpovedaní otázok z nej vyplývajúcich v rámci nadväzovania potenciálnej spolupráce. 
 • Právnym základom pre spracovanie vašich osobných údajov je náš vyššie uvedený oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. F) GDPR).
 • Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné, aby sme sa správou s vašim záujmom dokázali zaoberať.
 • Odmietnutie poskytnutia osobných údajov bude mať za následok nemožnosť vybaviť záujem o spoluprácu, ktorý ste vyjadrili

MATE ZÁUJEM O ZAČATIE ZMLUVNEJ FIREMNEJ SPOLUPRÁCE S NAMI ?

 • Ak s nami chcete spolupracovať zmluvne ako firma, údaje, ktoré o vás spracovávame, sú kontaktné údaje a ďalšie údaje potrebné na uzavretie zmluvy s nami. Tieto údaje sme získali priamo od vás.
 • Vaše osobné údaje sú spracovávané za účelom:
 1. Uzavretia zmluvy o spolupráci
 2. Plnenie zákonných povinností, predovšetkým za účelom účtovníctva
 3. Realizácia oprávneného záujmu, ktorá spočíva v zabezpečení kontaktov potrebných na uzavretie a plnenie zmluvy a jej neustáleho poskytovania, poskytovaní odpovedí na otázky, udržiavaní obchodných kontaktov, ako aj v nadväzovaní, vyšetrovaní a obrane proti nárokom.
Právnym základom pre spracovanie vašich osobných údajov je:
 1. nevyhnutnosť ich spracovania za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR),
 2. splnenie našich povinností (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR),
 3. oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) popísaný vyššie.
 • Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však potrebné pre nadviazanie spolupráce a uzavretie zmluvy o spolupráci. Odmietnutie poskytnutia osobných údajov bude mať za následok neschopnosť uzavrieť a plniť zmluvu vrátane nemožnosti poskytnúť odpovede na vaše otázky.

ZASTUPUJETE NÁŠHO KLIENTA ALEBO DODÁVATEĽA ?

 1. Ak zastupujete nášho klienta, dodávateľa alebo iný subjekt v kontaktoch s nami (napr. Váš zamestnávateľ, zákazník alebo dodávateľ), údaje, ktoré o vás spracúvame, sú kontaktné údaje súvisiace s vašou funkciou alebo vzťahom k subjektu, v mene ktorého konáte. Tieto údaje sme získali priamo od vás alebo sme ich dostali od tohto subjektu.1.
 • Vaše osobné údaje sú spracovávané za účelom:
 1. Plnenie zákonných povinností, predovšetkým za účelom účtovníctva
 2. Realizácia oprávneného záujmu, ktorá spočíva v zabezpečení kontaktov potrebných na vybavenie a plnenie zmluvy uzavretej so subjektom, v mene ktorého konáte, v poskytovaní odpovedí na otázky, v udržiavaní obchodných kontaktov, ako aj v nadväzovaní, vyšetrovaní a obrane proti nároky.
Právnym základom pre spracovanie vašich osobných údajov je:
 1. splnenie našich povinností (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR),
 2. oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) popísaný vyššie.
 • Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné na realizáciu spolupráce so subjektom, ktorý zastupujete. Odmietnutie poskytnutia osobných údajov bude mať za následok neschopnosť udržiavať kontakty potrebné na plnenie zmluvy alebo odpovedať na vaše otázky.

KONTAKTUJETE NÁS ZA ÚČELOM UCHÁDZANIA SA O PRÁCU ?

 • V takom prípade sa vaše osobné údaje spracúvajú za účelom vykonania náborového procesu na pozíciu ponúkanú v našich štruktúrach a na výber vhodnej osoby na zamestnanie na pozíciu uvedenú v pracovnej ponuke vrátane posúdenia kvalifikácie, schopností a zručností uchádzača o prácu.
 • Podľa toho, či náborový proces vedie k uzavretiu zmluvy, na ktorú sa vzťahuje pracovnoprávny vzťah, a teda k ustanoveniam Zákonníka práce, alebo vedie k uzavretiu občianskoprávnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb, existujú rôzne právne dôvody na spracúvanie osobných údajov.
V prípade náboru na pozície, na ktoré sa poskytujú zmluvy, na ktoré sa vzťahuje pracovnoprávny vzťah, a teda aj ustanovenia Zákonníka práce, je právnym základom spracúvania osobných údajov:

a) v rozsahu vyplývajúcom zo Zákonníka práce je právnym základom právna povinnosť správcu (článok 6 ods. 1 písm. C) GDPR). Týka sa to údajov ako: meno (a) a priezvisko, dátum narodenia a kontaktné údaje uvedené uchádzačom o zamestnanie. Ak je potrebné vykonávať prácu určitého typu alebo na konkrétnom pracovnom mieste, vzťahuje sa to aj na informácie o vzdelaní, odbornej kvalifikácii a priebehu predchádzajúceho zamestnania. Zákonná povinnosť správcu zahŕňa aj údaje, ktorých poskytnutie je nevyhnutné na uplatnenie práva alebo splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona.

b) v prípade poskytovania osobných údajov v širšom rozsahu, ako je uvedený v ustanoveniach pracovného práva, právny základ pre ich spracúvanie za vyššie uvedeným účelom je súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR). To platí pre poskytnutie výsledkov testov spôsobilosti, ako aj pre všetky údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste alebo sprístupnené počas pohovorov. Nežiadame o preukázanie vyššie uvedených údajov, ale ich preukázanie považujeme za súhlas s ich spracovaním. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním.
 • Upozorňujeme, že poskytnutie osobných údajov uchádzača uvedené v bode I písm. a) vyššie je povinné z hľadiska platného pracovného práva. Ich neposkytnutie bude mať za následok nemožnosť zúčastniť sa náborového procesu. Poskytnutie osobných údajov uchádzača uvedených v bode I písm. b) vyššie je dobrovoľné. Vyhlasujeme, že neposkytnutie týchto údajov nemusí byť základom pre nespravodlivé zaobchádzanie s uchádzačom o zamestnanie a nesmie pre neho mať nepriaznivé dôsledky, najmä nemusí byť dôvodom na odmietnutie zamestnania.
c) V prípade náboru na pozície, na ktoré sa vzťahuje občianske právo alebo zmluvy o poskytovaní služieb, je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas (článok 6 ods. 1 písm. A) GDPR). To platí pre všetky údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste alebo sprístupnené počas pohovorov.
 • Upozorňujeme, že poskytnutie osobných údajov záujemcom na účely uzatvorenia označených zmlúv je dobrovoľné, pretože je to dobrovoľný súhlas. Chceli by sme však poukázať na to, že súhlas so spracovaním takých osobných údajov, ktoré využívame, ako sú: meno (-á) a priezvisko, dátum narodenia a kontaktné údaje v rámci určitých pozícií - informácie o vzdelaní, odbornej kvalifikácii a kurzoch z predchádzajúceho zamestnania, je potrebný, aby sa daná žiadosť zohľadnila v rámci náborového procesu.

VYŠŠIE UVEDENÉ BODY SA VÁS NETÝKAJÚ A CHCETE NÁS IBA KONTAKTOVAŤ ?

 • Ak nás chcete iba kontaktovať, údaje, ktoré o vás spracovávame, sú vaše kontaktné údaje a údaje vyplývajúce z vašej správy. Tieto údaje sme získali priamo od vás.
 • Vaše osobné údaje sú spracovávané za účelom realizácie oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zabezpečení spracovania vašej správy a prípadnom zodpovedaní otázok z nej vyplývajúcich.
 • Právnym základom pre spracovanie vašich osobných údajov je náš vyššie uvedený oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. F) GDPR).
 • Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné, aby sme sa s vašou správou vysporiadali. Odmietnutie poskytnutia osobných údajov bude mať za následok nemožnosť vybaviť správu, ktorú ste poslali, a teda jej odstránenie.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Osobné údaje budú prenášané - podľa potreby - subjektom, ktoré ich spracúvajú v našom mene (najmä subjektom prevádzkujúcim a dodávajúcim systémy IT, subjektom poskytujúcim účtovnícke služby) a osobám spolupracujúcim s nami, ktoré musia mať prístup k údajom, aby mohli vykonávať ich povinností. V prípade potreby môžu byť vaše osobné údaje prenesené aj do bánk, subjektov zaoberajúcich sa balíkmi, subjektov zaoberajúcich sa platobnými transakciami, ako aj oprávneným štátnym orgánom, najmä daňovým úradom.

VAŠE PRÁVA PODĽA VŠEOBECNÉHO NARIADENIA O OCHRANE ÚDAJOV

Máte právo na:
 1. požadovať prístup k vašim osobným údajom, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, ako aj právo na prenos údajov,
 2. ak je základom spracúvania osobných údajov súhlas - máte právo ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním.
 3. ak je základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem - máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie.
 4. podanie sťažnosti dozornému orgánu, teda predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.
 • Môžete podať žiadosť o uplatnenie svojich práv pomocou kontaktných údajov uvedených na začiatku.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Osobné údaje sa budú ukladať v závislosti od účelu a právneho základu spracovania:
- počas celého procesu prijímania zamestnancov,
- po dobu vybavovania správy, ktorá nám bola zaslaná,
- počas trvania zmluvy, ako aj do uplynutia lehôt vyplývajúcich z príslušných právnych ustanovení, tj do uplynutia premlčacej doby pre daňové povinnosti súvisiace so zmluvami, ktorú je možné prípadne predĺžiť o doba premlčania občianskoprávnych nárokov,
- až do kladne zváženej námietky,
- prípade údajov spracúvaných na marketingové účely až do odvolania súhlasu,
-10 rokov od poskytnutia služby
Po ukončení účelu ich spracúvania budú všetky osobné údaje vymazané.
Vaše osobné údaje nebudú použité na automatické rozhodnutia, vrátane profilovania.
- po dobu potrebnú na stanovenie, výkon alebo vymáhanie pohľadávok a na obranu proti nim.
V Košiciach, dňa 10.05.2022